تبلیغات

تعبیر خواب برنج

با تعبیر خواب برنج، تعبیر خواب برنج پخته، تعبیر خواب برنج خوردن و تعبیرخواب خرید و فروش برنج همراه ما باشید.

تعبیر خواب گونی برنج - تعبیر خواب برنج خام ابن سیرین - تعبیر خواب برنج نذری - تعبیر خواب برنج خیس شده - تعبیر خواب گرفتن برنج از مرده

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می‌شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می‌آید.

تعبیر خواب برنج

محمدبن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

مالحاجتخیر و منفعت که بدو رسد

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دانه‌های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

تعبیر خواب پختن برنج

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند برنج می‌پزد، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می‌شود و به بیننده خیر و نیکی می‌رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می‌دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می‌رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می‌شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب.

تعبیر خواب برنج خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می‌دهید که البته درست نیست.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد.

تعبیر خواب خرید و فروش برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار