تبلیغات

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

دیدن آرد در خواب تعبیر های دارد که با توجه به شرایط دیدن آن تعبیر آن نیز تغییر میکند. ما در این بخش از تعبیر خواب نسیم فان، تعبیرهای گوناگون آن را از دید معبرین آماده کردیم بد نیست آنهارا نیز بدانید اما بطور کلی هیچ تعبیری چنان محکم نیست که بتواند برایتان سند باشد اما میتواند گوشه هایی از بعضی مسائل را برایتان روشن نماید.

تعبیر خواب آرد به روایت بزرگان

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

در خواب آرد خرید و فروش کردن

جابر مغربی می گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

در سر زمین رویاها آمده:

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد

تعبیر خواب آشپزی کردن با آرد

در سر زمین رویاها آمده:

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.

آرد را میسوزانید: خطر درپیش است .

با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

تعبیر راه رفتن روی آرد

ابن سیرین نوشته است:

راه رفتن روی آرد از بین بردن آن و یا دور ریختن ان در خواب خوب نیست و تعبیر ان کفر و ناسپاسی است،در اکثر موارد این رویا به نشانه ی گمراه شدن صاحب رویا است

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

روان شناسان امروز معتقدند:

اگر ببیند آرد را آسیاب می کند:

موجب شادی کسی میشود .

اگر ببیند کسی آرد را آسیاب می کند:

یک اتفاق غیر منتظره شاد برایش می آید.

اگر ببیند آرد درون یا بیرون گونی میباشد:

اوقاتی خوش در پیش خواهد داشت .

اگرببیند روی لباسش آرد ریخته:

ار تهمت و بد گویی دیگران ناراحت می شود .

اگر ببیند آرد سفید دارد:

نشان تغذیه کاملی است که دارد.

اگر ببیند آرد سیاه دارد:

از سلامت کامل برخوردار است.

تعبیر خواب آرد غلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید

تعبیر خواب آرد گندم

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود.

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

تعبیر خواب آرد جو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

تعبیر خواب آرد بیز (الک)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود:

اول: مردی مصلح،

دوم: زنی فضول،

سوم: خادم،

چهارم: منفعت اندک.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

معبران در مورد این خواب گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود

تعبیر خواب کیسه آرد

خالد اصفهانی نوشته است:

اگر مرد متاهلی ببیند در حال حمل و نقل گونی آرد است تعبیر این است که به مال و دارایی اش افزوده می شود و یا اینکه ثروت او ظرف چند ماه آینده بطور چشمگیر زیاد می شود

و اگر مجرد باشد زندگی جدیدی را شروع خواهد کرد برنامه های مختلی را می چیند و زندگی او سروسامان خواهد گرفت

دانیال پیامبر می فرماید:

دیدن آرد یا کیسه ی آرد در خواب هم برای مردان و هم برای زنان بسیار نیکو است چرا که در زندگی کنونی و دنیوی آرد برکت و نعمت خدایی قلمداد شده است و با شنیدن نام آن به یاد برکات خداوندی می افتیم پس دیدن آن در رویاهای ما نیز نوید بخش بهتر شدن آرامتر شدن زندگی بواسطه ی پیدا شدن رزق روزی یا برکت در مال است

سوال: خواب دیدم که مرده ای در حال جا به جایی چند کیسه ی آرد است و از من تقاضای کمک میکند و من به کمکش رفتم و تا منزل او گونی های آرد را حمل کردم تعبیرش چیه؟

پاسخ: اتفاقی خوش آیندی برای شما در اینده ی نزدیک روی می دهد شما دست به کاری خواهید زد که عاقبت و فرجام خوبی را برایتان به همراه دارد

تعبیر خواب خوردن آرد خام و یا پخته نشده به روایت محمد طبسی:

اگر کسی ببیند دانه های سفید و ریز آرد را می جود و یا میخورد این خبر از مال و یا پولی حرام هر چند اندک میدهد که به تازگی در زندگی صاحب رویا وارد شده است

سوال: ببخشید من خواب دیدم وارد یک نانوایی برای خرید نان شدم اما وقتی کیسه های آرد را دیدم رنگ ان سیاه بود و تعجب کرده بودم در واقع من دانه های ریز آرد را به رنگ سیاه می دیدم تعبیرش چیست؟

پاسخ:به گفته ی جابر مغربی رنگ بندی ها اصولا در خواب تاثیر زیادی ندارد و کسی نمی تواند یک خواب رنگی را تجربه کند با این حال دیدن این رویا می تواند نشانه ی ضعف یا سستی شما در تصمیم گیری های مهم باشد

می توانید این تعبیر خواب ها را نیز مطالعه کنید

تعبیر دیدن آب در خواب ، تعبیر خوردن آب در خواب ، تعبیر خواب برداشتن آب 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگرطرز تهیه خوراک تاس کباب مجلسی با گوشت گوسفند + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک تاس کباب مجلسی با گوشت گوسفند + فیلم آموزشیتعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آنلاین – تعبیر خواب آتشتعبیر خواب آنلاین – تعبیر خواب آتشتعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟طرز تهیه خوراک میگو سوخاری مجلسی با سس مخصوص + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک میگو سوخاری مجلسی با سس مخصوص + فیلم آموزشیتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابطرز تهیه خوراک نخود فرنگی با مرغ مجلسی و خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک نخود فرنگی با مرغ مجلسی و خوشمزه + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار