تبلیغات

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب قرآن  – سوزاندن یا پاره کردن قرآن در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

همانطور که قرآن خواندن عمل پسنده اید است. دیدن قرآن در خواب نیز بسیار خوب و نیکو میباشد. در این بخش تعبیر خواب قرآن خواندن ، آیه الکرسی ،نوشتن قرآن ، خرید و فروش قرآن ، سوزاندن قرآن ، پاره کردن قرآن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. همراه ما باشید تا تا به تعابیر آنها بپردازیم.

تعبیر خواب قرآن خواندن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و کام یافتن (کام یابی و به مراد دل رسیدن).

چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را (نهی از منکر).

همچنین ابن سیرین در جایی بیان می‌کند اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد. بنابراین قرآن هدیه گرفتن و یا هدیه دادن در خواب نیکوست.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود.

اگر بیند که قرآن را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.

اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای و روی سر خودت گرفته‌ای، یا اینکه بر چشم‌ها مالیده‌ای، یـعـنـی حاکم و فرمانروای شهر می‌شوی.

اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی و بجای خواندن بیش از حد آن ، به آن عمل کن .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خواندن قرآن در خواب، نشانه خوشی، شرف و سربلندی است.

اگر بیماری در خواب ببیند که قرآن میخواند، خداوند او را شفا میدهد. خواندن قرآن در خواب، نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است.

اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بین رفتن دین و ایمان او میباشد.

اگر کسی ببیندکه قرآنی در کنار اوست، به علم و قدرت میرسد و اگر بیمار باشد، شفا مییابد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر صدای آواز قرآن را شنیده باشی (خواندن قرآن با صوت)، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و محکم می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی “کتاب” قرآن را باز کرده‌ای و می‌خوانی یا در آن نگاه می‌کنی، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن می‌خوانی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب قرآن به دست داشتید ، تعبیرش فرد مفیدی برای خانواده خواید شد .

اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، یـعـنـی دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنـی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد.

اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد.

اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تعبیر دیدن قرآن در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از: ۱- علم  ۲- میراث  ۳- امانت  ۴- روزی  ۵- مال و نعمت

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب آیات قرآن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله)

و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است.

اگر خوانندهی آیات قرآن زنده باشد یا آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد

اگر آیات مژدهدهنده باشد، برای خوانندهی آن، مژدهی خیر و نیکی است.

 جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد

نوشتن قرآن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

خرید و فروش قرآن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده

ابن سیرین گوید: اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

سوزاندن یا پاره کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید

اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را به جا نمی‌آوری

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواندن آیه رحمت

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ رحمت می‌خوانی، تعبیرش بشارت و خبر خوشی از طرف خداوند می‌باشد، پس باید شکر کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی،

اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ عذاب می‌خوانی، تعبیرش خشم الهی می‌باشد پس باید توبه کنی.

تعبیر خواب خواندن آیه های سوره آل عمران

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ شهد الله… (آل عمران، ۱۷و ۱۸) را می‌خوانی، یـعـنـی به قضا و قدر الهی راضی و خشنود هستی و خالص و پاک از دنیا می‌روی،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که امانت‌دار خواهی بود و امانت را به درستی بازمی‌گردانی و مردم تو را عزیز و گرامی می‌دارند،

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرش این است که به خواسته‌هایت در هر دو جهان خواهی رسید و در راه دین و ایمان یگانه می‌شوی و به مقام بالائی می‌رسی

تعبیر خواب خواندن آیه ها ی سوره انعام

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ قل اللهم ثم ذرهم… (انعام، ۹۱)، را می‌خوانی، یـعـنـی به «پادشاهی» و عزت و جاه می‌رسی، ‌‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که به هر چیز که امید داشته باشی خواهی رسید،

 امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیرش این است که حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شود.

تعیبر خواب آیه الکرسی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

تعابیر مرتبط

 تعبیر خواب آدم و حوا ، تعبیر خواب آشپز ، تعبیر خواب آرایشگاه

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

به این مطلب رای دهید!!مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینهتعبیر خواب آیینه + تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینهطرز تهیه آبگوشت کشک بادمجان لری + فیلم آموزشیطرز تهیه آبگوشت کشک بادمجان لری + فیلم آموزشیتعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خوابتعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خوابطرز تهیه سالاد فلفل دلمه ای مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه سالاد فلفل دلمه ای مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن) در خواب نشانه چیست؟تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن) در خواب نشانه چیست؟تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟تعبیر خواب ابریشم – معنی دیدن لباس ابریشمی در خوابتعبیر خواب ابریشم – معنی دیدن لباس ابریشمی در خواببیوگرافی شهناز تهرانی + جدیدترین تصاویر اوبیوگرافی شهناز تهرانی + جدیدترین تصاویر اوتعیبر خواب اتو کردن – دیدن اتو در خواب چه تعبیری دارد؟تعیبر خواب اتو کردن – دیدن اتو در خواب چه تعبیری دارد؟طرز تهیه سالاد میوه تابستانی مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه سالاد میوه تابستانی مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار