تبلیغات

تعبیر خواب احتضار – تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

 تعبیر خواب در حال مرگ بودن چیست؟تعبیر خواب احتضار - تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب احتضار – تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

احتضار اصطلاحی به معنای حاضر شدن مرگ است. دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست. اگر مرده ای ببیند جان می کند و و روح از بدنش خارج شده و به آسمان میرود دلیل بر آن است که جان آن مرده در عذاب است.در ادامه همچنان با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب احتضار ( جان دادن)

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جان دادن: یک سلامتی قدرتمند

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانه آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

۲ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند.

محمدبن سیرین گوید: 

جان به خواب دیدن ، یا مال یا عیال موافق .

اگر ببیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یا اعیالش بمیرد ، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود

اگر جان خویش به صورت مردی نیکو بیند، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو شود ،یا به خدمت پادشاه خوش طبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد.

اگر جان خود را به صورت مردی زشت بیند.ف تاویلش به خلاف این است

تعبیر خواب جان دادن دیگران

لوک اویتنهاو می گوید:

دیدن کسی که جان می‌دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می‌بینیم

زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث، یا یک نیابت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار و جان دادن هستند، نشانا آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

تعبیر خواب احتضار - تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب احتضار – تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب جان دادن حیوانات

آنلی بیتونمی گوید:

اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال جان دادن ببینید، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.

اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می‌شوید.

تعبیر خواب جان دادن مرده

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مردهجان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری میکردند ، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و اندوه رسد.

اگر بیند که خویشان وی آهسته می گریستند ،دلیل که خویشان وی از وی شاد و خرمی رسد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می‌کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است.

حکایت : درخبر آمده است که : مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: یا “رسول الله صلی الله علیه و آله” در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن به آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصیت کن که هر کس جان خود را در کف خود دید، دلیل که به کار مخاطره مشغول شود، که در آن وی را بیم جان است. اگر بیند جان از کف او به آسمان شد، دلیل که زود بمیرد.

در مورد تعبیر خواب احتضار تعابیر دیگری وجود دارد که در این بخش قابل مشاهده می باشد

تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب آرام بودن ، تعبیر خواب آدم و حوا 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار