تبلیغات

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر دیدن ابلیس در خواب چه معنی و تفسیری دارد؟ تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

دیدن شیطان یا دیو در خواب ، نشان دهنده ی بعد منفی و سایه های شخصیتی شماست . در واقع بعدی از شخصیت شما که انکار شده یا شما از آن آگاهی ندارید . رو به رو شدن با این سمبل در خواب ،این خواب میتواند بیانگر این معنا باشد که شما اخیرا ، افکار یا اعمالی داشته اید که باعث به وجود آمدن احساس گناه یا عذاب وجدان در وجود شما شده است .در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب شیطان

در سر زمین رویاها آمده:

خواب شیطان : یک سفرپراز شادی در پیش دارید .یک دختر جوان خواب شیطان ببیند : یک ازدواج خوشبخت در انتظار اوست .یک شخص پیر و بیمار خواب شیطان ببیند : باید منتظر مشکلات فراوان باشد .اشخاص فقیر خواب شیطان ببینند : یک مصیبت بزرگ درانتظار آنهاست .بچه ها خواب شیطان ببینند : بیماریشیطان شما را وحشتزده می کند : بدشانسی در عشقبا شیطان صحبت می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .با شیطان جنگ می کنید : خطر بزرگی شما را تهدید می کند .شیطان شما را با خود می برد : یک فاجعه بزرگ در پیش است .شما شیطان را زخمی می کنید : پول براحتی بدست می آورید .شیطان شما را دنبال می کند و شما از او فرار میکنید : مورد تعقیب قضائی قرار می گیرید .-شما شیطان را هنگام دعاکردن مشاهده می کنید : بر وسوسه خود غلبه می کنید .

تام چت ویندرا می گوید:

دیدن ابلیس در خواب، به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذت‌بخش و پر سود برسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شیطان در خواب، به عالمی بدعتگرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر میشود.

اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شیطان : جستن از خطر

حرف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شیطان عبارتند از:

۱ دیدار دشمن

۲ فساد و تباهی در دین

۳شهوت و هوی و هوس نفسانی

۴ دوری از طاعت و بندگی خداوند

۵ از انسان‌های درستکار دوری کردن

۶ مصرف چیزی حرام

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیطان خلال دین باشد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

 تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

تعیبر خواب دوستی و صحبت با شیطان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با شیطان ارتباط و مصاحبت برقرار کردی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی.

اگر ببینی با شیاطین صحبت می‌کنی، یـعـنـی با دشمنان افراد درستکار متحد خواهی بود و خداوند شما را به خواسته‌هایتان نمی‌رساند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیْسَ بِضَارِّهِمْ شَیْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ… _ نجوی تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی که ایمان آورده‌اند اندوهگین شوند ولی هیچ ضرری به ایشان نمی‌زند مگر به اذن خدا… (مجادله-۱۰).

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَاِذَا هُم مُّبْصِرُونَ _ کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند چون با پندار شیطانی برخورد کنند [شیاطین با آنها تماس بگیرند] (خدا را) یاد کنند و در دم به بصیرت آیند (اعراف-۲۰۱).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی همراه با شیطان غذا و نوشیدنی می‌خوری، یـعـنـی به گناه گرایش پیدا می‌کنی و از شیطان اطاعت خواهی کرد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به راه راست گرایش پیدا می‌کنی و از دستورات دینی پیروی خواهی کرد.

تعبیر خواب کشتن شیطان در خواب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

کشتن شیطان در خواب ، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

تعیبر خواب ابلیس (شیطان) به روایت معبرین

آنلی بیتون می گوید:

۱- دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانه محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست .

برای ورزشکاران نشانه آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

۲- اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

۳ـ دیدن شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

۴ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانه آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عاشق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیله فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

 تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد.

اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود.

اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود.

اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.

اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد.

اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.

اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.

اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد.

اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.

لوک اویتنهاو می گوید :

ابلیس : همراه بد، همراه ناجور

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

۳ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

۴ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.

۵ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

۶ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

۷ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانه آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

میتوانید تعبیر خواب آسمان و  تعبیر خواب آتش را در این بخش مشاهده و مطالعه کنید

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار