تبلیغات

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت – دیدن منظره زیبا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

دیدن دشت های سرسبز در خوابتان نمادی از فراوانی است . شما ممکن است وارد یک دوره رشد شخصی شوید. و همچنین دیدن چمن و سبزه در خواب نمادی از رشد،گاهی اوقات افکار و احساساتی که بیش از حد رشد کرده‌اند و نیاز به کوتاه‌تر شدن دارند، تعداد زیاد، بی‌شمار، افراد بی‌شماری که در ذهن سبز می‌شوند می‌داند. در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است:

منظره:

حالات متفاوت روحی و نگرش‌ها اما مخصوصا به مجموعه عاداتی احساسی که به یاری آن‌ها با زندگی روبرو می‌شویم اساره می‌کند. ما محیط اطراف خود در رویا را خودمان خلق می‌کنیم و منظره بر احساساتی که تصاویر اطراف را ایجاد کرده‌اند تاکید دارد.

منظره کم نور و دلگیر:

 بدبینی، خودناباوری، افسردگی، دیدگاهی نه چندان روشن به زندگی

منظره آفتابی:

امیدواری، خوش بینی، مقصدی برای ادامه راه

صحنه‌های تکرار شونده در رویاها:

 نگرش‌های عادت گونه‌ای که با توسل به آن‌ها به وضعیتی نزدیک می‌شوید.

صحنه‌های تکرار شونده از محل زندگی سابق شما:

 نگرش فکری، اخلاقی یا دیدگاهی که در آن دوران از زندگی کسب کرده‌اید.

منظره‌های تکرار شونده در رویاها: 

ناحیه‌هایی از احساسات یا روان ما که اغلب به آن‌ها باز می‌گردیم.

تعبیر خواب منظره زیبا

لوک اویتنهاو می‌گوید:

منظره زیبا: سفر

کوهستانی: سود

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن منظره و چشم انداز در خواب، نشانه تغییر شغل یا محل سکونت است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک منظره بسیار زیبا : خواسته و نقشه هایتان عملی می شود

یک منظره زیبا در دوردست : نتایج عالی در کارها

یک منظره مه آلود : هیچ موفقیتی در کار نصیبتان نخواهد شد و از ناراحتی رنج خواهید برد .

چیزی را در دیدتان گم می کنید : یکی از بستگان شما خواهد مرد .

منظره خانه ها و درختان را می بینید : ایمانتان را از دست می دهید .

یک منظره ناراحت کننده : مراقب رقیب باشید .

تعبیر  خواب بوستان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بوستان هدیه فرزند بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن بوستان در خواب، بر زن دلالت دارد؛ زیرا همانگونه که بوستان بعد از آبیاری سبز و خرم می شودو میوه میدهد، زن نیز، با ریختن آب مرد در رحمش، حامله شده و بچهدار میگردد.

اگر بینندهی خواب مجاهد و رزمندهی راه خدا باشد، شهید میشود (انشاءالله)؛ به ویژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و او را به خود بخواند یا در آن بوستان، شیر یا عسل بنوشد. ممکن است دیدن بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرفّه و از بین رفتن غصه و ناراحتی تعبیر شود.

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب چمن و سبزه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است.

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، علامت آن است که به آسودگی و ثروت دست خواهید یافت .

۲ـ دیدن چمنزاری سبز در خواب ، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چمن خانه خودتان : کارهای شما با پیشرفت و شانس مواجه می شوند .

علفهای داخل چمن را می کنید : یک دیدار غیره منتظره

یک چمن احتیاج به هرس دارد : خبرهای غم انگیز دریافت خواهید کرد .

چمن خانه دیگران : موفقیت شما به تأخیر خواهد افتاد .

دیگران چمنشان را می زنند : یک دوست ریاکار بسیار به شما نزدیک است .

بچه ها روی چمن بازی می کنند : یک میهمان ناخوانده به دیدن شما می آید .

یک سگ روی چمن خوابیده است : پول بسیار نزدیک است .

چمن را آبپاشی می کنید : یک زندگی طولانی در پیش دارید .

روی چمن راه می روید : اضطراب شما شدت میگیرد

یک چمنزار سبز و مرتب : خوشبختی و آسایش

تعبیر خواب قدم زدن بر چمن و چمنزار

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاری خشکیده در خواب ، علامت جدایی و اختلافات است .

۴ـ اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می خزند ، نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می سازد .

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت سرسبز (چمنزار)

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چمنزاری سبز در خواب، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد.دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه است.دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.اگر خواب ببینید از راهی عبور می‌کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است، نشانه آن است که از عشق‌های تحمیلی نجات خواهید یافت.تعبیر خواب دشت

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانه آن است که در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر خواب ببیند از دستی خشک و لم یزرع می گذرد ، نشانه آن است که با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد کرد .

تعبیر خواب سبزه زار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.

اول: راه اسلام.

دوم: دین.

سوم: اعتقاد پاک.

چهارم: ورع وپارسائی و پرهیزگاری.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن سبزه، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان سبزه زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او. اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است، تاویلش به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه استسبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری.سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری.اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری استاگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران. چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

تعبیر خواب سبزه و چمن چیست؟

محمدبن سیرین گوید:

دیدن سبزه و چمن، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان چمنزار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و چمنزار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند.اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود. کار خیری انجام می دهیم که بدفرجام است.اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت. همین طور استاگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید.اگر ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می کنید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن.

۱- اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او.

۲- اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد.

۳- اگر بیند در آن زمین گیاههای معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

۴- اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تاویلش به خلاف این باشد.

۵- اگر بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

دیدن دشت سرسبز در خواب نشانه شادمانی و خوشبختی است. و همچنین دیدن دشت در خواب تعابیر مرتبطی دارد که در این بخش مشاهده می کنید

تعبیر خواب باغ ، تعبیر خواب آبیاری ، تعبیر خواب باغچه

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • خروج گندم از کرمان ممنوع شد

  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمان گفت: مصوب کردیم گندم استان خارج نشود و خروج تنها با هماهنگی شرکت غله استان و جهادهای کشاورزی شمال و...

 • قربانیان جدید شرکت‌های هرمی

  در حال حاضر قریب به اتفاق اکثر آفیس‌ها تحت عنوان شرکت Q-NET فعالیت داشته و با موضوع خرید تور‌های مسافرتی که همگی تور خارج از کشور هستند اقدام به...

 • سارق دوچرخه دستگیر شد

  فرمانده نیروی انتظامی آستارا از دستگیری سارق 9 دستگاه دوچرخه و معرفی وی به مرجع قضایی در این شهرستان خبر داد. به گزارش صبحانه، سرهنگ محمد...

 • توقیف محموله 10 تُنی شکر قاچاق در کردستان

  فرمانده انتظامی کردستان از کشف بیش از ۱۰ تُن شکر قاچاق و فاقد مجوز حمل در کامیاران و همچنین توقیف خودرو حامل لوازم جانبی گوشی تلفن همراه قاچاق در...

 • گرانفروشان به دادستانی معرفی شوند

  معاون سیاسی فرمانداری سلسله با تاکید بر لزوم نظارات مستمر بر بازار شهرستان، گفت: لازم است گرانفروشانی که دارای تخلفات بسیاری هستند به دادستانی...

 • محمد علیزاده خواننده سریال «گاندو» شد

  همزمان با انجام مراحل فنی سریال «گاندو»، محمدعلیزاده موسیقی تیتراژ پایانی این سریال را می‌خواند. به گزارش صبحانه، همزمان با انجام مراحل فنی...

 • طوفان در تهران مصدوم نداشت

  سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره به وقوع شکستگی شاخه درختان و سقوط اجسام سنگین گفت: تا این لحظه گزارشی از مصدوم شدن شهروندان به دلیل وزش...

 • رابطه چاقی و کوچک شدن مغز

  به گزارش صبحانه، عصر ایران به نقل از «ایزی هلث آپشنز» نوشت: حفظ وزن سالم می‌تواند خطر ابتلاء به این بیماری‌ها و کوچک شدن مغز را کاهش دهد....

 • برنج قهوه‌ای مفیدتر است یا برنج سفید؟

  برنج بخش قابل توجهی از رژیم غذایی برای بسیاری از مردم در سراسر جهان است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که برنج ۱۹ درصد کل...

 • انواع ساندویچ با نان پیتا؛ ۴ طعم عالی با طرز تهیه آسان

  نان پیتا نانی مناسب برای درست کردن ساندویچ است. انواع ساندویچ با نان پیتا تهیه می‌شود که از پرطرفدارترین آنها می‌توان به ساندویچ مرغ،...

 • دستگیری کلاهبردار 30 میلیارد تومانی در گلستان

  فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۳۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان "بندرگز" خبر داد. به گزارش صبحانه، سردار "علی اکبر...

 • طوفان با سرعت 80 کیلومتر در تهران

  مدیرکل هواشناسی استان تهران از وزش طوفان شدید با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت همراه با بارش باران در پایتخت خبر داد. به گزارش صبحانه، مجتبی جلالی...

 • خدمتکار خائن دستگیر شد

  خدمتکاری که پس از بیهوش کردن پیرزنی با آبمیوه مسموم اقدام به سرقت ۵۰۰ میلیون تومانی از وی کرده و متواری شده بود، دستگیر شد. به گزارش صبحانه،...

 • ۴خودروساز متخلف به تعزیرات معرفی شدند

  رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر عدم بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، از انبار شدن ۸۰هزار خودرو ناقص در...

 • مترو در شب‌های قدر رایگان است

  مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از خدمت‌رسانی رایگان در مترو به شهروندان، در روز قدس و شب‌های قدر خبر داد. به گزارش صبحانه، مدیرعامل...

 • نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس پدرش

  سردیس مرحوم «جمشید مشایخی» - بازیگر سینما و تلویزیون - پس از رونمایی با انتقاداتی مبنی بر اینکه این مجسمه با خود مشایخی شباهتی ندارد، روبه‌رو بود....

 • انتقام گیری مبتذل مردی از همسر سابقش

  رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی که ‬ با‬ ساخت‬ پروفایل‬ جعلی‬ با‬ تصاویر‬ همسر‬ سابقش‬ اقدام‬ به‬ انتشار‬ مطالب‬ مستهجن‬ علیه‬ وی‬ کرده‬...

 • انفجار خونین کشتی باری در تایلند

  آتش‌سوزی و انفجار در یک کشتی باری در بندر «لائم چابانگ» تایلند، 25 زخمی به‌جا گذاشته است. به گزارش صبحانه، آتش‌سوزی و انفجار در یک کشتی باری...

 • دردسر دستگاه خمیرزنی برای کارگر نانوایی

  کارگر جوانی که دستش در میان دستگاه خمیرزنی نانوایی گیر کرده بود با حضور آتش نشانی از دردسر رها شد. به گزارش صبحانه، کارگر جوانی که دستش در...

 • زلزله ۴.۲ ریشتری "جوانرود" ک

  زلزله ۴.۲ ریشتری در مقیاس امواج درونی ظهر امروز، "جوانرود" کرمانشاه را لرزاند. به گزارش صبحانه، زلزله ۴.۲ ریشتری در مقیاس امواج درونی ظهر...

 • عکس‌ سحر جعفری جوزانی با مادر آمریکایی‌اش

  سحر جعفری جوزانی این عکس را منتشر کرد....

 • ماجرای جن‌گیری که از دختران جوان اخاذی می‌کرد

  فردی که با اغفال و هیپنوتیزم دختران جوان به بهانه دفع جن از بدن آنان اقدام به اخاذی از آنان می کرد، دستگیر شد . به گزارش صبحانه، سرهنگ...

 • خواص تخم شربتی برای سلامتی

  تخم شربتی، نام دانه ریحان و گیاهی یک‌ساله است. این گیاه ریحان، بومی هندوستان است. به آن ریحان شیرین نیز می‌گویند اما با ریحان مقدس یا تولسی متفاوت...

داغ ترین اخبار