تبلیغات

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق – معنی و تعبیر بوق زدن در خواب چیست؟تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق زدن چیست؟ دیدن یا شنیدن صدای بوق در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به صداهای درونی تان و شهودتان توجه کنید .اگر کسی در خواب ببیند که بوق می زند، دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند و از او تعریف کنند. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بوق زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ.

دوم: سخن مکروهو ناپسند.

سوم: ظاهر شدن راز.

چهارم: مصیبت وگناهاست.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست. دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند.اگر بیند بوق می زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

جابر مغربی می گوید:

بوق زدن به تاویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکمفرماست .اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .تعبیر خواب بوق زدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم.در مورد اول : خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد.در مورد دوم: یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد.برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است.چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم.تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف است .

تعبیر خواب بوق شاخی

در سر زمین رویاها آمده:

در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .بچه ها بوق می زنند : شادیسربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعیتعبیر خواب شنیدن صدای بوق

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم.

مطالب مرتبط

 تعبیر خواب اتومبیل ، تعبیر خواب پرواز کردن ، تعبیر خواب ماشین آتش نشانی

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار