تبلیغات

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ر شروع می شوند

راتینرادترین، بسیار جوانمرد، هم چنین اسم یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانیراداسم پسر به معنی جوانمرد، سخاوتمند، بخشنده، بزرگمنش، خردمند، دانارادانمرکب از راد به معنی جوانمرد + پسوند نسبت، کسی که منسوب به جوانمردی است، همچنین یکی از توابع اصفهانرادبرزیناز شخصیت های شاهنامه فردوسی،  اسم فرماندار زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانیرادبهمرکب از راد (بخشنده یا خردمند) + به (خوبتر، بهتر)رادعلیراد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.رادفرخاز شخصیت های شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانیرادماندارمان، از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانیرادمهرمرکب از راد (بخشنده) + مهر (خورشید)، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشیرادنوشمرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)رادوینجوانمردرادینبخشنده، جوانمردراشاراه عبورراماز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبینرام برزیناز شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانیراماننام وزیر کیقباد پادشاه کیانیرامبداسم پسرانه به معنی نگهبان و پاسدار آرامشرامشادمرکب از رام (آرام یا مطیع) + شاد (خوشحال)، آنکه شخصیتی آرام و شاد دارد.رامیرامتین اسم پسر ایرانیرامیادزامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیمرامیاررمه یار چوپان، شبان  نام زیبای فارسیرامینعاشق ویس در منظومه ویس و رامینرایانراهنمارایاناندیشمند، فکر کننده، فکور، مرکب از راه (فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی؛ هم چنین ذکر شده است: از واژه اوستایی (Raonat/رینت)؛ این اسم یک اسم بین المللی است و در کشورهای مختلف برای نامگذاری پسر این نام را انتخاب می کنند. رایان در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان “رایان” میشد. رایان Rian یا Ryan در زبان انگلیسی و ایرلندی به معنی شاه کوچولو میدهد. معنی اسم رایان را نیز ببینید و نظر دهید.رایبدبه ضم ب، به معنی حکیم، دانا، دانشمند، خداوندگار خرد، مرکب از رای (به معنای دانش و خرد) + بد (پسوند ملکیت)رایکامحبوب و معشوقرایمونپسر باهوشراییننام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانیرزماننام یکی از سرداران دیلمیانرسابه صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است (به گوش می رسد) گفته می شود، موزون و بلند، هم چنین به معنی آنچه به راحتی قابل درک است، ونیز به معنی توانا در رسیدن به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت نیز هست.رستارنجات یافته، رها شدهرستمدر زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان)، نام پهلوان اسطوره ای شاهنامه فردوسیرستهم رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر،دلاور، پهلوان)، نام پهلوان شاهنامهرشنواداز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده اورشیدارشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.رغماناز شخصیت های شاهنامه فردوسی است و نیز اسم یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانیرکسارپهلوان، قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نامرمیاررامیاررهاماز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانیرهاننام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختررهیغلام، بندهروزبهبه معنی بهروز، خوشبخت، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص)، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دومروزبهاننام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاحروزکروز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفویروزمهراسم پسرانه به معنی خورشید روز، درخشانروشاکنام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونیروماکدر گویش مازندران راست و منظمروهامنام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسیروهاننیک سیرت و پارسا، زاهدان دین زرتشت را گویند، مرکب از روه به معنای (سیرت نیک) + پسوند نسبتریوریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایرانریونیز ریو، از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار