تبلیغات

فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن

۱۶۳فاتحه باز کردن۷۵مکه۲۱۸بقره گاو ماده۲۸۶۸۷مدینه۳۱آل عمران خاندان عمران۲۰۰۸۹مدینه۴۱۰۴نساء زنان۱۷۶۹۲مدینه۵۸۵مائده طَبَق غذا۱۲۰۱۱۳مدینه۶۱۴انعام چهارپایان۱۶۵۵۵مکه۷۷اعراف مکانی بین بهشت و جهنم۲۰۶۳۹مکه۸۱۵انفال زیادی، غنیمت، هبه۷۵۸۸مدینه۹۲۳توبه بازگشتن۱۲۹۱۱۴مدینه۱۰۱۱۴یونس نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا۱۰۹۵۱مکه۱۱۱۱۰هود نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا۱۲۳۵۲مکه۱۲۱۱۳یوسف نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا۱۱۱۵۳مکه۱۳۱۰رعد صدای غرش ابر۴۳۹۶مدینه۱۴۲ابراهیم نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا۵۲۷۲مکه۱۵۳۲حجر منع، نام شهر اصحاب الحجر۹۹۵۴مکه۱۶۱۰۳نحل زنبور عسل۱۲۸۷۰مکه۱۷۶اسراء رفتن در شب۱۱۱۵۰مکه۱۸۸۰کهف غار وسیع۱۱۰۶۹مکه۱۹۹۱مریم  نام حضرت مریم سلام الله علیها۹۸۴۴مکه۲۰۵۴طه  از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله۱۳۵۴۵مکه۲۱۱۱انبیاء  پیامبران۱۱۲۷۳مکه۲۲۳۱حج قصد، نام یکی از فروعات دین۷۸۱۰۴مدینه۲۳۸۴مؤمنون ایمان آورندگان، گروندگان۱۱۸۷۴مکه۲۴۱۰۸نور روشنایی۶۴۱۰۳مدینه۲۵۶۷فرقان قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل۷۷۴۲مکه۲۶۴۵شعراء شاعران۲۲۷۴۷مکه۲۷۱۰۶نمل مورچه۹۳۴۸مکه۲۸۷۵قصص داستان ها۸۸۴۹مکه۲۹۶۰عنکبوت نام حشره۶۹۸۵مکه۳۰۳۸روم نام شهر یا کشور۶۰۸۴مکه۳۱۸۲لقمان نام فردی حکیم۳۴۵۷مکه۳۲۴۳سجده خضوع و اظهار فروتنی۳۰۷۵مکه۳۳۳احزاب گروه ها۷۳۹۰مدینه۳۴۴۲سبأ نام قوم که پادشاه شان زن بود۵۴۵۸مکه۳۵۶۴فاطر شکافنده۴۵۴۳مکه۳۶۱۱۲یس حروف مقطعه و رمز است۸۳۴۱مکه۳۷۴۹صافات منظم ساختن صفوف۱۸۲۵۶مکه۳۸۴۸ص حروف مقطعه قرآن۸۸۳۸مکه۳۹۴۱زمر دسته، جماعت۷۵۵۹مکه۴۰۶۲غافر بخشاینده۸۵۶۰مکه۴۱۶۸فصلت بیان روشن۵۴۶۱مکه۴۲۴۷شوری مشورت۵۳۶۲مکه۴۳۳۹زخرف زینت۸۹۶۳مکه۴۴۳۶دخان دود۵۹۶۴مکه۴۵۲۷جاثیه به زانو درآمده۳۷۶۵مکه۴۶۴احقاف نام مکانی در عمان۳۵۶۶مکه۴۷۸۸محمد نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله۳۸۹۵مدینه۴۸۶۵فتح پیروزی۲۹۱۱۲مدینه۴۹۳۳حجرات خانه ها۱۸۱۰۷مدینه۵۰۷۱ق حروف مقطعه۴۵۳۴مکه۵۱۳۷ذاریات بادهایی که اشیاء را به پرواز در می آورد۶۰۶۷مکه۵۲۵۵طور نام کوه است۴۹۷۶مکه۵۳۱۰۲نجم ستاره۶۲۲۳مکه۵۴۷۷قمر ماه۵۵۳۷مکه۵۵۹الرحمن بخشنده۷۸۹۷مدینه۵۶۱۱۱واقعه حادثه عظیم قیامت۹۶۴۶مکه۵۷۳۴حدید آهن۲۹۹۴مدینه۵۸۸۷مجادله تابیدن طناب، جدل و مناظره۲۲۱۰۶مدینه۵۹۳۵حشر جمع کردن۲۴۱۰۱مدینه۶۰۹۷ممتحنه آزمون شده (مؤنث)۱۳۹۱مدینه۶۱۵۰صف صف کشیدن۱۴۱۱۱مدینه۶۲۲۸جمعه آخرین روز هفته۱۱۱۰۹مدینه۶۳۹۸منافقون منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان)۱۱۱۰۵مدینه۶۴۲۲تغابن مغبون کردن یکدیگر۱۸۱۱۰مدینه۶۵۵۳طلاق باز کردن عقد نکاح۱۲۹۹مدینه۶۶۲۱تحریم حرام کردن۱۲۱۰۸مدینه۶۷۹۶ملک حکومت و اداره امور۳۰۷۷مکه۶۸۷۶قلم وسیله نگارش و نوشتن۵۲۲مکه۶۹۳۰الحاقه روز رستاخیز۵۲۷۸مکه۷۰۹۵معارج صعود از پله۴۴۷۹مکه۷۱۱۰۷نوح نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا۲۸۷۱مکه۷۲۲۹جن پوشیده، نام موجود نامرئی۲۸۴۰مکه۷۳۹۲مزمل پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود)۲۰۳مکه۷۴۸۹مدثر آرامیدن در بستر۵۶۴مکه۷۵۷۸قیامه به پاداشتن۴۰۳۱مکه۷۶۱۲انسان نوع انسان، بشر۳۱۹۸مدینه۷۷۹۰مرسلات فرستاده شدگان۵۰۳۳مکه۷۸۱۰۱نبأ خبر مهم۴۰۸۰مکه۷۹۹۹نازعات کشیدن۴۶۸۱مکه۸۰۵۷عبس عبوس، چهره در هم کشیدن۴۲۲۴مکه۸۱۲۵تکویر پیچیدن نور خورشید۲۹۷مکه۸۲۱۶انفطار شکافته شدن۱۹۸۲مکه۸۳۹۴مطففین کم فروشان۳۶۸۶مکه۸۴۱۳انشقاق شکافته شدن۲۵۸۳مکه۸۵۱۷بروج شیء ظاهر و آشکار۲۲۲۷مکه۸۶۵۲طارق کوبیدن۱۷۳۶مکه۸۷۸اعلی برتر، بالاتر۱۹۸مکه۸۸۶۱غاشیه پوشاندن۲۶۶۸مکه۸۹۶۶فجر شکافتن وسیع، صبح۳۰۱۰مکه۹۰۱۹بلد شهر (مکه)۲۰۳۵مکه۹۱۴۶شمس خورشید۱۵۲۶مکه۹۲۸۳لیل شب۲۱۹مکه۹۳۵۱ضحی اوائل روز۱۱۱۱مکه۹۴۴۴انشراح شرح صدر، آرامش۸۱۲مکه۹۵۲۶تین انجیر۸۲۸مکه۹۶۵۹علق خون بسته۱۹۱مکه۹۷۷۳قدر اندازه گیری و تقدیر۵۲۵مکه۹۸۲۰بینه دلیل روشن۸۱۰۰مدینه۹۹۴۰زلزال به لرزه درآمدن۸۹۳مدینه۱۰۰۵۶عادیات دویدن با سرعت۱۱۱۴مکه۱۰۱۷۲قارعه حادثه مهم و سخت۱۱۳۰مکه۱۰۲۲۴تکاثر تفاخر و فخرفروشی۸۱۶مکه۱۰۳۵۸عصر فشردن، وقت عصر۳۱۳مکه۱۰۴۱۰۹همزه عیب جو و غیبت کننده۹۳۲مکه۱۰۵۷۰فیل نام حیوان۵۱۹مکه۱۰۶۷۴قریش قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود۴۲۹مکه۱۰۷۸۶ماعون چیز کم۷۱۷مکه۱۰۸۸۱کوثر خیر کثیر و فراوان۳۱۵مکه۱۰۹۷۹کافرون کسانی که حق را می پوشانند۶۱۸مکه۱۱۰۱۰۵نصر پیروزی۳۱۰۲مدینه۱۱۱۹۳مسد طنابی که از الیاف بافته شده۵۶مکه۱۱۲۵اخلاص یگانگی۴۲۲مکه۱۱۳۶۹فلق شکافتن، طلوع صبح۵۲۰مکه۱۱۴۱۰۰ناس مردم۶۲۱مکه

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار